O NASSPLOŠNI POGOJIKONTAKT

SPLOŠNI POGOJI


SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta STOP d.o.o. (v nadaljevanju STOP ) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. 
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira STOP , razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. 
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.

Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani  http://www.stop-spa.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer STOP kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve STOP d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira STOP , osebno v STOP-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji, po telefonu ali elektronski pošti.  Ob prijavi STOP in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. 
STOP za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske v višini 15,00 € na prijavnico (voucher)  in stroške za sestavo ponudbe 20,90 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnicah STOP-a .
Pri sestavi kompleksnih ponudb STOP zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 29,90 €.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka splošnih pogojev).
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni , pisni obliki ali po elektronski pošti, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. 
Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve STOP- a.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) plačate varščino v višini 20,90 € ( za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja ), kot garancijo za izvedbo rezervacije. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

V primeru vaše potrditve se vam vplačani znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je potrebno plačati 15,00 €.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni STOP- a ali pooblaščeni agenciji oz. STOP prejme plačilo na transakcijski račun STOP d.o.o.
Ob prijavi plača potnik prijavnino (znesek je objavljen v poslovalnici )in  akontacijo v višini 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. 
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in akontacija jamčita potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.
Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve STOP , v primeru vračila plačila STOP v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

IV. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. STOP si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu s 1.odstavkom 57 d člena ZVPot.

O spremembi cene iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, bo STOP obvestil potnika najmanj 20 dni pred začetkom potovanja.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže osem odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora STOP potniku vrniti vplačani znesek.
STOP lahko v programu predvidi, da potnik plača določene fakultativne storitve, ki bodo opravljene na potovanju, ponudniku na kraju samem. V tem primeru STOP ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator in potnik ne more odstopiti od pogodbe zaradi povišanja cene teh fakultativnih storitev.V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

STOP lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po ceni, ki velja za večje število potnikov, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med to ceno  in ceno za minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili najmanj 20 dni pred začetkom turističnega paketa za potovanja, daljša kot 6 dni , 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni ter 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.Tako določilo v nobenem primeru ne prejudicira, da bodo pogoji za zvišanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču.

Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb so med izbranimi cilji različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. V kolikor potnik plača aranžma pri prodajalcu in pri njemu pridobi kakršnokoli ustno ali pisno informacijo, ki je v nasprotju s ponudbo, je merodajna informacija, navedena v ponudbi organizatorja.  


VI. DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku STOP- a v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima STOP pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, STOP  ni dolžan povrniti administrativnih stroškov v višini 15,00 € na napotnico oz. voucher, kakor tudi ne stroškov zavarovanja rizika odpovedi.Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
- 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene aranžmaja
- 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 20% cene aranžmaja
- 21 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja
- 15 do   8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 50% cene aranžmaja
-   7 do   en delovni dan do 17.00 ure pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 80% cene aranžmaja
Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar STOP ni organizator potovanja ,je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih STOP- u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji navedeni  v programu (n.pr.za potovanja Kluba popotnikov Šeruga, medcelinska potovanja, potovanja, v katera je vključen obisk določenih športnih, kulturnih ali zabavnih prireditev…)
Odpoved potovanja s strani potnika mora biti pisna. V primeru telefonske odpovedi potovanja mora potnik odpoved potrditi tudi pisno. Kot datum odpovedi potovanja s strani potnika se šteje datum, ko STOP prejme potnikovo pisno odpoved.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z STOP, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani STOP- a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna STOP potniku administrativne stroške v višini 15,00 €, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve/spremembe izvajalcev, pa zahteva poleg administrativnih tudi povrnitev dejanskih stroškov.

V primeru sklenitve  pogodbe o paketnem potovanju izven poslovnih prostorov ima potnik pravico do odpovedi v skladu s 7odstavkom 57 f člena  ZVPot.

VIII. RIZIKO ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača riziko odpovedi po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje rizika odpovedi pri pogodbeni zavarovalnici STOP-a.
Sporazum o riziku odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja , bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Riziko odpovedi  znaša 5% cene aranžmaja.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina rizika odpovedi, oziroma, da riziko odpovedi ni mogoč.
Ne glede na plačan riziko odpovedi ima STOP v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do poplačila administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € po napotnici/voucherju.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja najkasneje 24 pred samim pričetkom ( obvezno pa v okviru rednega delovnega časa agencije ), pisno ne odpove ,nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega rizika odpovedi.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega rizika odpovedi.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije riziko odpovedi in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima STOP pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Stranka se strinja, da v primeru sklenitve zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici, le ta vplačani znesek aranžmaja nakaže STOP-u, potem ko ji je ta predal vso ustrezno dokumentacijo. STOP bo odškodnino nakazal na račun zavarovanca v roku 5 delovnih dni od prejema odškodnine na svoj račun.

Zahtevka za uveljavitev rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

IX. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

STOP si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja.  
STOP ima pravico odpovedati potovanje , če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov in sicer najmanj 20 (dvajset) dni pred odhodom za potovanja, ki so daljša od 6 (šest)dni, 7(sedem) dni pred odhodom za potovanja, ki trajajo od 2(dva)do 6(šest) dni in 48 (oseminštirideset) ur pred odhodom za potovanja oz.izlete, krajše od 2(dveh) dni
Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom - najmanj 30 potnikov v avtobusu
- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov v posamezni skupini
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini
- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.
V primerih, ko STOP izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod” ne more odpovedati potovanja, razen v primeru višje sile.
STOP si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za STOP pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
STOP lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s STOP , predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil STOP .
STOP si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere STOP ne more vplivati) .
STOP ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da STOP odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru STOP-ove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa STOP potnika nemudoma obvesti.
STOP ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. 
V primeru, da stanje na kraju samem STOP-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko STOP namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

X. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa ali katerekoli druge pogoje za vstop v državo, je STOP na to dolžan potnika izrecno opozoriti, potnik pa je dolžan to opozorilo upoštevati in ukreniti vse potrebno za izpolnjenje pogojev za vstop v državo. STOP za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna STOP po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum STOP , le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov STOP potniku ne vrača. STOP ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje STOP-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar STOP-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

XI. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, na počitnice v SLOVENIJI, HRVAŠKI z lastnim prevozom, STOP obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme, naj se zglasi na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje izrecno navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. STOP ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem, saj se šteje, da je bil potnik ustrezno in pravočasno opozorjen pred podpisom pogodbe.

XIII. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le  ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo in sicer ponavadi ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
STOP ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XIV. TOČNOST PREVOZNIKOV

STOP ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva.  STOP ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

STOP si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti.
Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno turistične kategorije.

XV. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika STOP-a.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVI. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo STOP bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato STOP ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. 

XVII. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destilacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategoriji.
Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij.
Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

XVIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati tudi na kraju samem ,STOP- ovemu vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v dveh letih po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije STOP ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: STOP d.o.o., Slovenska 55, 1000 Ljubljana. 
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer STOP take reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Če po krivdi STOP- a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do vračila sredstev v višini realne vrednosti neizvedenih storitev ali v višini, določeni v pogodbi. To določilo ne velja v primeru, da ima STOP pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

STOP ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

XIX. UPORABA PODATKOV

STOP vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje..

XX. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe STOP- a je že vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča potrošnika.

XXI.ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanja:

Izdajatelj garancije:Zavarovalnica Triglav,d.d.,Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.

Kontaktni naslov:Zavarovalnica Triglav,d.d.,Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, Asistenčno-storitveni center, tel.080 2864, za klice iz tujine +386 2 222 2864.

Izdajatelj garancije  zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanja. Šteje se, da ima organizator potovanja likvidnostne težave, kadar postane nesposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in zaradi tega ne pride do izvedbe potovalnih storitev.Šteje se, da organizator potovanja ni sposoben izpolnjevati zapadlih obveznosti, če na zahtevo subjekta, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, ne predloži dokazil o plačilu potovalnih storitev v roku 72 ur, če je potrošnik na subjekt, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, naslovil pisno zahtevo za plačilo iz naslova jamstva v primeru likvidnostnih težav ,potem ko je potrošnik organizatorja potovanja predhodno pozval na izpolnitev obveznosti in organizator potovanja v roku 48 ur od zahtevka potrošnika svoje obveznosti ni izpolnil.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (uporablja se od 01.07.2018 dalje):

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve 

Dogodek:                                                                                                                     Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja za potovanja daljša od 6 dni, najkasneje 7 dni pred začetkom potovanja za potovanja, ki trajajo od dva do šest dni in 48 ur pred začetkom turističnega paketa , krajšega od dveh dni

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred začetkom turističnega paketa  -možnost odstopa s strani stranke ,če je povečanje višje od 8% vrednosti turističnega paketa

Rok za reklamacijo

2 leti od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke

7 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na naslednji povezavi: Določila Zakona o varstvu potrošnikov

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure.

II. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti STOP- u, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti.
V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

III. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo poslovalnici STOP- a in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka.
Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja, če ni v programu drugače določeno.
STOP ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato STOP ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

IV. ZA ARANŽMAJE IZ KATALOGA ZIMA – SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato STOP ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.. 

V. ZA ARANŽMAJE, KJER STOP NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da STOP ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije in pogoje  organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da STOP prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

VI. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

- s posredovanjem številke kreditne kartice

- z nakazilom akontacije ali celotne vrednosti turističnega paketa na TRR STOP-a

- v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

Potnik lahko pogodbo o paketnem potovanju, sklenjeno na tak način, odpove v skladu s točko 7 57.f člena ZVPot.

VII. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.

Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

VIII. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI in » NO NAME« NAMESTITVE

Pri tovrstnih aranžmajih (last minute, no name, fortuna, ruleta in podobno) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. to pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive....) in namembni kraj letovanja. Zato upoštevajte, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ...), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko...). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu. 


STOP d.o.o.
Ljubljana, avgust  2019